Un title pageแบบสอบถามภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 
คำชี้แจง

                                   1. ชื่อผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
                                   2. รหัสผ่านให้กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบ
                                   3. สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 1/2559,2/2559,3/2559
                                       และ 1/2560 เท่านั้น
 <--ตรวจสอบรายชื่อ-->                              


 

 ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 

                                              หมายเหตุ : หมายเลขบัตรประชาชน ตัวอย่าง เช่น 1234567890123
                                                               รหัสนักศึกษา 8 หลัก ตัวอย่าง เช่น 56111111

Un title page

                  หาก บัณฑิตคนใดไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากกรอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้บัณฑิตดำเนินการตรวจสอบ
                         รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากเว็บไซต์
 สำนักบริการการศึกษา หรือแจ้งข้อมูลของบัณฑิตไปที่สำนักบริการการศึกษา
                         Tel : 02577-1028 ต่อ 212,287  และบัณฑิตคนใดมีปัญหาในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
                         แจ้งมาได้ที่
[email protected] หรือ Tel : 02577-1028 ต่อ 366 (ณัฐวัฒน์)