แบบฟอร์มใบสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

Language eng/thai

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (โปรดระบุ นาย,นางสาว,นาง)
วัน เดือน ปี เกิด
ส่วนสูง ซ.ม.          น้ำหนัก ก.ก.
ที่อยู่
โทรศัพท์
บ้าน
มือถือ
บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ
ID/PASSPORT
เลขที่

ออกให้โดย


อำเภอ

จังหวัด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
E-mail
ประเภทงานที่ต้องการสมัคร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ
พนักงาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
(กรณีที่เป็นอาจารย์ใส่สาขาที่ต้องการสอน)
1.
2.
3.
เงินเดือนที่ต้องการ
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน ชื่อ นามสกุล
ความสัมพันธ์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์

สถานภาพครอบครัว โสด สมรสแล้ว
หย่า/ม่าย
สถานภาพทางทหาร   ได้รับการยกเว้น(เรียน รักษาดินแดน)
  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร

การศึกษา (กรุณากรอกระดับการศึกษาตั้งแต่สูงสุดจนถึงตํ่าสุด)
วุฒิการศึกษา 1
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
เดือน/ ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา 2
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
เดือน/ ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา 3
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
เดือน/ ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา 4
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
เดือน/ ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา 5
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขา
จากสถาบันการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
เดือน/ ปีที่สำเร็จการศึกษา

ประสบการณ์ในการทำงาน(วันที่ให้กรอกในลักษณะ dd/mm/yyyy)
เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน เดือน/ปีที่สิ้นสุดงาน ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทักษะทางภาษา
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอื่นๆ การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอื่นๆ การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอื่นๆ การพูด การอ่าน การเขียน
  (  4=ดีมาก    3=ดี    2=พอใช้    1=เล็กน้อย)
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถด้านพิมพ์ดีด
(คำต่อนาที)
พิมพ์ดีด(ไทย) พิมพ์ดีด (อังกฤษ)
ชวเลข(ไทย) ชวเลข(อังกฤษ)
ด้านคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ผลงาน รางวัล เกียรติประวัติ
* กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้กรอกข้อมูลครบและถูกต้องแล้ว เมื่อแน่ใจแล้วก็ให้กดปุ่มส่งใบสมัครได้เลยครับ *