ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
      
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
     อาจารย์ประจำ

     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำ
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
    คณะการบิน
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    คณะวิทยาการจัดการ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ
    คณะวิทยาการจัดการ
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีนศึกษา
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาไทย)
    สำนักวิชาการ
    พนักงาน

     อาจาร์แนะแนว
    ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
     เจ้าหน้าที่งานกำกับติดตามและประเมินคุณภาพ
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เลขานุการประจำคณะ, สำนัก
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     พนักงานรักษาความปลอดภัย
    สำนักอธิการบดี
     นักวิชาการศึกษา
    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
    บัณฑิตวิทยาลัย
     นักวิจัย
    บัณฑิตวิทยาลัย
     บรรณารักษ์
    สำนักหอสมุดกลาง
     เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา
    สำนักพัฒนานักศึกษา
     เจ้าหน้าที่ทะเบียน
    สำนักบริการการศึกษา
     พนักงานรักษาความสะอาด
    สำนักอธิการบดี
     หัวหน้าแผนกอำนวยการและงานประชุม
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานยานพาหนะ
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่
    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล