ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
      
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
     อาจารย์ประจำ

     อาจารย์ประจำ
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
    คณะการบิน
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชาวต่างชาติ)
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาสาธารณสุขชุมชน
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
     อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
    พนักงาน

     เจ้าหน้าที่งานกำกับติดตามและประเมินคุณภาพ
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เลขานุการประจำคณะ, สำนัก
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เจ้าหน้าที่ทะเบียน
    สำนักบริการการศึกษา
     อาจารย์รับสมัคร
    ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
     นักวิจัย
    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     พนักงานภูมิทัศน์
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่วารสาร EAU - Heritage
    สำนักหอสมุดกลาง
     บรรณารักษ์
    สำนักหอสมุดกลาง
     เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง
    สำนักอธิการบดี
     อาจารย์แนะแนว
    ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
     เจ้าหน้าที่การเงิน
    สำนักการคลังและทรัพย์สิน
     พนักงานยานพาหนะ (ขับรถให้ผู้บริหาร)
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานยานพาหนะ (ส่วนกลาง)
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่เครื่องปรับอากาศ
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานรักษาความสะอาด
    สำนักอธิการบดี