ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
      
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
     อาจารย์ประจำ

     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำ
    คณะพยาบาลศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
    คณะการบิน
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    คณะวิทยาการจัดการ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ
    คณะวิทยาการจัดการ
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
    คณะเภสัชศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
    คณะบริหารธุรกิจ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีนศึกษา
    คณะศิลปศาสตร์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์
    พนักงาน

     อาจาร์แนะแนว
    ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
     เจ้าหน้าที่งานกำกับติดตามและประเมินคุณภาพ
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     เลขานุการประจำคณะ, สำนัก
    สำนักอธิการบดี
     เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน
    สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
     พนักงานภูมิทัศน์
    สำนักอธิการบดี
     พนักงานรักษาความปลอดภัย
    สำนักอธิการบดี
     นักวิชาการศึกษา
    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
    บัณฑิตวิทยาลัย
     นักวิจัย
    บัณฑิตวิทยาลัย
     เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
    สำนักสารสนเทศ
     นักวิชาการศึกษา
    สำนักวิชาการ
     บรรณารักษ์
    สำนักหอสมุดกลาง
     เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา
    สำนักพัฒนานักศึกษา
     เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
    สำนักบริการการศึกษา
     เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล