Un title page
ค้นหา

ประวัติความเป็นมา

                   ศูนย์บริการวิชาการ  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่ 43/2545 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2545  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตเอกสารทุกประเภทในระดับ  คณะ / สำนัก อาทิเช่น ผลิตข้อสอบ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน   ผลิตแผนการสอนและ Course Syllabus ตลอดจนเอกสารใช้สำหรับบริหารจัดการภายในคณะ / สำนัก  ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตเอกสารทุกชนิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ตลอดจนนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตในปีการศึกษาต่อไป  และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ที่ตั้ง

ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก (คลอง 5) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ปรัชญาหน่วยงาน

“วิชาการสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ รอบคอบ ตรวจสอบได้”
“Academic Efficiency and Good Governance”
ความหมาย
- งานสำเร็จเรียบร้อย
- มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ถูกต้อง ประหยัด ชัดเจน ทันเวลา รักษาความลับ
- มีความรอบคอบ ได้แก่ มีระบบที่ชัดเจนในการรับ
– ส่งงาน มีการจัดทำรายงานข้อมูลตามหลักฐานที่เชื่อถือได้
- มีระบบการจัดเก็บ สืบค้น และตรวจสอบข้อมูลได้เมื่อต้องการ

ปณิธานหน่วยงาน

“มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเอกสารส่วนกลางที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของมหาวิทยาลัย
มีระบบการให้บริการที่ดีโดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด”

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตเอกสารให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มคุณภาพในเรื่องความถูกต้อง แม่นยำ
รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ลดปริมาณการใช้วัสดุ พลังงาน เวลา และบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและของรัฐ”้

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตเอกสารของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้การจัดเก็บ การทำลาย และการใช้บริการการผลิตเอกสารเป็นไปอย่างมีระบบ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะของเอกสาร ตำรา
หนังสือ สิ่งพิมพ์ ของอาจารย์ระดับคณะ / สำนัก / ศูนย์

จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม คน

Un title page

Eastern Asia University 200 Rangsitnakhonnayok Rd.,(Khong 5) Rangsit Thanyaburi Pathumthani, Thailand
Tel. (66)2577-1028-31, Fax: (66)2577-1023, Website: www.eau.ac.th E-Mail:[email protected]